Květen 2009

For the heart I once had

27. května 2009 v 13:27 | Lawiane
Heaven today is but a way
To a place I once called home
Heart of a child, one final sigh
As another love goes cold

Once my heart beat to the rhythm of the falling snow
Blackened below, the river now flows
A stream of molten virgin snow

For the heart I`ll never have
For the child forever gone
The music flows, because it longs
For the heart I once had

Living today without a way
To understand the weight of the world
Faded and torn, old and forlorn
My weak and hoping heart

For the child, for the light
For the heart I once had
I`ll believe and foresee
Everything I could ever be

For the heart I`ll never have
For the child forever gone
The music flows, because it longs
For the heart I once had

Time will not heal a Dead Boy`s scars
Time will kill

For the heart I`ll never have
For the child forever gone
The music flows, because it longs
For the heart I once had

překlad

Nebe dnes je ale cesta
Na místo kterému jsem kdysi říkala domov
Srdce dítěte, jeden poslední povzdech
Jak další láska vyprchá

Kdysi moje srdce bilo do rytmu padajícího sněhu
Dole zčernalá řeka už teče
Potok panenského sněhu, který roztál

Pro srdce které už mít nebudu
Pro dítě, které je navždy pryč
Hudba se line, protože touží
Po srdci, které jsem kdysi měla

Žijíc dnes bez cesty
Abych porozuměla tíze světa
Blednoucí a roztržená, stará a opuštěná
Mé slabé a doufající srdce

Za dítě, za světlo
Za srdce, které jsem kdysi měla
Věřím a předvídám
Všechno co mohu být

Pro srdce které už mít nebudu
Pro dítě, které je navždy pryč
Hudba se line, protože touží
Po srdci, které jsem kdysi měla

Čas neuzdraví jizvy Mrtvého Chlapce
Čas zabije

Pro srdce které už mít nebudu
Pro dítě, které je navždy pryč
Hudba se line, protože touží
Po srdci, které jsem kdysi měla

Whoever brings the night

27. května 2009 v 13:25 | Lawiane
We seduce the dark with pain and rapture
Like two ships that pass in the night
You and I, a whore and a bashful sailor
Welcome to a sunrise of a dirty mind

All you love is a lie
You one-night butterfly
Hurt me, be the one
Whoever brings the night

The Dark, created to hide the innocent white, the lust of night
Eyes so bright, seductive lies
Crimson masquerade where I merely played my part
Poison dart of desire

All you love is a lie
You one-night butterfly
Hurt me, be the one
Whoever brings the night

Choose a bride
Tonight a fantasy for a zombie
Hurt me, I love to suffer
Your harem`s a dream for free

Enter
Suck from us and live forever
Rotten beauty
Will haunt you for a lifetime

Come with me underwater
And drown to despise me no more
Unholy, unworthy
My night is a dream for free

All you love is a lie
You one-night butterfly
Hurt me, be the one
Whoever brings the night

překlad
Přilákali jsme temnou bolestí a blažeností
Jako dvě lodi co plují nocí
Ty a já, děvka a plachý námořník
Vítej v úsvitu nečisté mysli

Všechna tvá láska je lží
Ty jedno-noční motýlku
Zraň mě, buď jediný
Kdo přináší noc

Temná, vytvořena, aby skryla nevinnou bílou, chtíč noci
Oči tak jasné, svůdné sny
Rudé divadýlko, kde hraju svou část
Jedovou šipku touhy

Všechna tvá láska je lží
Ty jedno-noční motýlku
Zraň mě, buď jediný
Kdo přináší noc

Vyber si nevěstu
Dnes představa pro zombie
Zraň mě, miluju když trpím
Tvůj harém je snem zadarmo

Vstup
Naber si od nás a žij navždy
Zkažená krása
Tě bude strašit dokud budeš (existovat)

Pojď se mnou pod vodu
A potop se abys mnou už neopovrhoval
Bezbožná, nehodná
Moje noc je snem zadarmo

Všechna tvá láska je lží
Ty jedno-noční motýlku
Zraň mě, buď jediný
Kdo přináší noc

Sahara

27. května 2009 v 13:20 | Lawiane
A ballad of dark queen echoes through night
As he flees the curse of gods, the pharaoh`s wrath

1001 nights unseen
The philosopher and the queen

Ancient mariner in a sea of sand
The burning beauty his tomb to die for

1001 nights unseen
The philosopher and the queen
Horizon`s swarming with death
Run!

Heaven has a darkened face
Dunes are soaring, as on a chase
Caravan of the cursed
Chasing him across the waves

May he now rest under aegis of mirage
As the sands slowly turn to Elysian fields

1001 nights unseen
The philosopher and the queen

překlad
Balada temné královny se rozezvučuje nocí
Jako on utíká před prokletím bohů, faraonovým hněvem

Tisíc a jedna noc neviděná
Mudrc a královna

Starodávný námořník v moři písku
Pálivá krása hrobky pro kterou je třeba umřít

Tisíc a jedna noc neviděná
Mudrc a královna
Horizont se podlévá krví
Utíkej!

Nebe má potemnělou stranu
Duny se vypínají, jako na lovu
Karavana prokletých
Lovící jej na vlnách

Už si může odpočinou pod ochranou zázraku
Jak se písky pomalu mění v Elysejská pole

Tisíc a jedna noc neviděná
Mudrc a královna

Eva

19. května 2009 v 18:57 | Lawiane
Six thirty winter morn
Snow keeps falling, silent dawn
A rose by any other name
Eva leaves her Swanbrook home
A kindest heart which always made
Me ashamed of my own
She walks alone but not without her name

Eva flies away
Dreams the world far away
In this cruel children's game
There's no friend to call her name
Eva sails away
Dreams the world far away
The Good in her will be my sunflower field

Mocked by man to depths of shame
Little girl with life ahead
For a memory of one kind word
She would stay among the beasts
Time for one more daring dream
Before her escape, edenbeam
We kill with her own loving heart

Eva flies away
Dreams the world far away
In this cruel children's game
There's no friend to call her name
Eva sails away
Dreams the world far away
The Good in her will be my sunflower field

Překlad:
6:30 zímního rána
Sníh nepřestává padat, bezhlučně dolů
Růže zvaná nějakým jiným jménem
Eva opouští její domovskou Labutí řeku
Nejlaskavější srdce vždy způsobí
Že se stydím za sebe sama
Jde sama ale ne bez svého jména

Eva letí pryč
Snít o dalekém světě
V této kruté dětské hře
Není žádný přítel aby zavolal její jméno
Eva odplouvá pryč
Snít o dalekém světě
To dobré v ní bude mé slunečnicové pole

Podvedená mužem do hloubi zahanbení
Mladá dívka se životem před sebou
Pro vzpomínku jednoho druhu slova
Bude stát mezi bestiemi
Čas na další smělý sen
Před jejím únikem, paprsek z ráje
Zabili jsme s jejím milujícím srdcem

Eva letí pryč
Snít o dalekém světě
V této kruté dětské hře
Není žádný přítel aby zavolal její jméno
Eva odplouvá pryč
Snít o dalekém světě
To dobré v ní bude mé slunečnicové pole

Master Passion Greed

19. května 2009 v 18:56 | Lawiane
Who the hell are you to tell me
What to do, why to do, why bother
Leech in a mask of virtue
Such waste, to ever think of you again

Hey Judas, your Christess was our love
Hit and run, your will be done
Never sorry, never wrong
More more more more more

Master passion greed

"Hello. How are you?
Let me explain one thing.
All for her and more for me
Why is it so hard to see?
I see no sense in doing this
Not enough for me
I fuck up everything but let me explain."

Some day you shall flee,
Panting and weak

Master passion greed

All within me gone but pain and hope
Hoping that the pain would fade away

Greed, your master passion
I Feed the mouth that bites me
Mammon, opiate of the masses
The reek of your lies draws flies

Seek her
Seduce her
Tame her
Blame her
Have her
Kill her
Feast on it all

With awakening the tears will begin
To my everlasting shame silence took me

Překlad:
Pánova vášnivá nenasytnost

Kdo sakra jsi, abys mi říkal
co mám dělat, proč to mám dělat, proč trápit
Pijavici v masce ctnosti
Jak marné, myslet na tebe znovu

Hey Jidáši, tvá Christess byla naší láskou
Udeř a uteč, tvé bude hotovo
Nikdy lítostivý, nikdy špatný
Víc víc víc víc víc

Pánova vášnivá nenasytnost

"Ahoj. Jak se máš?
Nech mě vysvětlit jednu věc.
Vše pro ni a víc pro mě
Proč je to tak těžké vidět?
Nevidím v tomhle žádný smysl
Ne dost pro mě
Po*ral jsem všechno, ale nech mě to vysvětlit."

Jednoho dne uprchneš,
Funící a slabý

Pánova vášnivá nenasytnost

Vše uvnitř mě je pryč, ale bolest a naděje
Doufám, že se bolest vytratí

Nenasytnost, tvého pána vášnivá
Krmím ústa, která mne kousají
Mamon, opiát davů
Zápach tvých lží přitahuje mouchy

Vyhledej ji
Oklamej ji
Ochoč ji
Obviň ji
Měj ji
Zabij ji
Hoduj na tom všem

S procitnutím začne pláč
Do mé neustálé hanby mne zavedlo ticho

Cadence Of Her Last Breath

19. května 2009 v 18:54 | Lawiane
Running for her life
The dark rain from her eyes still falls
Her taking butterfly
Chose a dark day to live
Save one breath for me

Alone and longing for
The cadence of her last breath

Why do I miss someone I never met?
Her bating breath I await
Sea winds brought her to me
A butterfly, May one day
Miracle of life
And all the poetry in the world
Finally makes sense to me
Save one death for me

Alone and longing for
Run away, run away, run away, run away
The cadence of her last breath

The terrestrial, that's not life
Drink her beauty
Feel her last breath

Sometimes a dream turns into a greed

Alone and longing for
Run away, run away, run away, run away
The cadence of her last breath
Alone and longing for
Run away, run away, run away, run away
The cadence of her last breath

Překlad:
Rytmus jejího posledního dechu

Běží jako by jí šlo o život
Temný déšť z jejích očí stále padá
Dech beroucí motýl
Si vybral temný den k životu

Uchovej pro mne jeden dech

Samotář touží po
Rytmu jejího posledního dechu

Proč postrádám někoho
Koho jsem nikdy nepotkal, se slábnoucím dechem ležím
Mořský vítr ji zanesl ke mně
Motýl, pouhý jednodenní zázrak života
A všechna poezie na světě
Mi konečně dává smysl

Uchovej pro mne jednu smrt

Samotář touží po
Rytmu jejího posledního dechu

Dát vše stranou, to není život
Pij pro krásu a naplň mou prázdnou stránku

Někdy se sen změní v sen

Samotář touží po
Rytmu jejího posledního dechu

Amaranth

19. května 2009 v 18:53 | Lawiane
Baptised with a perfect name
The doubting one by heart
Alone without himself

War between him and the day
Need someone to blame
In the end, little he can do alone

You believe but what you see?
You receive but what you give?

Caress the one
The never-fading rain in your heart
The tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding Amaranth
In a land of the daybreak

Apart from the wandering pack
In this brief flight of time
We reach for the ones, whoever dare

You believe but what you see?
You receive but what you give?

[x2]
Caress the one
The never-fading rain in your heart
The tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding Amaranth
In a land of the daybreak

Reaching, searching for something untouched
Hearing voices of the never-fading calling

[x2]
Caress the one
The never-fading rain in your heart
The tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding Amaranth
In a land of the daybreak

Překlad:
Laskavec

Pokřtěný dokonalým jménem
Nedůvěřivý srdcem
Sám bez sebe

Válka mezi ním a dnem
Potřebuje někoho na koho svést vinu
Ve výsledku jen málo zmůžeš sám

Věříš, ale co vidíš?
Přijímáš, ale co dáváš?

Laská ho
Neslábnoucí déšť ve tvém srdci
Slzy sněhobílého smutku
Laská ho, ukrývajícího se laskavce
V zemi rozbřesku

Stranou od potulné smečky
V tomto krátkém okamžiku
Saháme po těch, kteří se odváží

Věříš, ale co vidíš?
Přijímáš, ale co dáváš?

(2x)
Laská ho
Neslábnoucí déšť ve tvém srdci
Slzy sněhobílého smutku
Laská ho, ukrývajícího se laskavce
V zemi rozbřesku

Sahající, hledající něco nedotknutého
Slyšící hlasy neslábnoucího volání

(2x)
Laská ho
Neslábnoucí déšť ve tvém srdci
Slzy sněhobílého smutku
Laská ho, ukrývajícího se laskavce
V zemi rozbřesku

Bye Bye Beautiful

19. května 2009 v 18:51 | Lawiane
Finally the hills are without eyes
They are tired of painting a dead man's face red
With their own blood

They used to love having so much to lose
Blink your eyes just once and see everything in ruins

Did you ever hear what I told you
Did you ever read what I wrote you
Did you ever listen to what we played
Did you ever let in what the world said
Did we get this far just to feel your hate
Did we play to become only pawns in the game
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting

Bye bye beautiful

Jacob's ghost for the girl in white
Blindfold for the blind
Dead siblings walking the dying earth

Noose around a choking heart
Eternity torn apart
Slow toll now the funeral bells

"I need to die to feel alive"

Did you ever hear what I told you
Did you ever read what I wrote you
Did you ever listen to what we played
Did you ever let in what the world said
Did we get this far just to feel your hate
Did we play to become only pawns in the game
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting

Bye bye beautiful

It's not the tree that forsakes the flower
But the flower that forsakes the tree
Someday I'll learn to love these scars
Still fresh from the red-hot blade of your words

...How blind can you be, don't you see...
...that the gambler lost all he does not have...

Did you ever hear what I told you
Did you ever read what I wrote you
Did you ever listen to what we played
Did you ever let in what the world said
Did we get this far just to feel your hate
Did we play to become only pawns in the game
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting

Překlad:

Konečně jsou hory bez očí
Jsou unavené z malování tváře mrtvého muže rudě
Jejich vlastní krví

Tolik milovali a měli toho tolik co ztratit
Zamrkej jednou očima a uvidíš všechno v troskách

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal
Četla jsi někdy co jsem ti psal
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli
Připustila sis někdy co říkal svět
Dostali jsme se tak daleko jen abychom pocítili tvůj hněv
Hráli jsme jen abychom se stali figurkami ve hře
Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme stále čekat

Sbohem Krásko

Jakubův duch pro dívku v bílém
Páska na oči pro slepé
Mrtví sourozenci kráčejí umírající zemí

Oprátka okolo škrtícího se srdce
Věčnost rozervaná ve dví
Pomalu teď zvoní pohřební zvony

"Potřebuji zemřít, abych se cítil naživu"

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal
Četla jsi někdy co jsem ti psal
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli
Připustila sis někdy co říkal svět
Dostali jsme se tak daleko jen abychom pocítili tvůj hněv
Hráli jsme jen abychom se stali figurkami ve hře
Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme stále čekat

Sbohem Krásko

Není to strom, co opouští květinu
Ale květina, co opouští strom
Jednoho dne se naučím milovat tyhle jizvy
Stále čerstvý z čepelí tvých slov rozpálených do ruda

...Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš...
...že hazardér ztratil vše, co neměl...

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal
Četla jsi někdy co jsem ti psal
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli
Připustila sis někdy co říkal svět
Dostali jsme se tak daleko jen abychom pocítili tvůj hněv
Hráli jsme jen abychom se stali figurkami ve hře
Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme stále čekat

Sbohem Krásko

The Poet and the Pendlum

19. května 2009 v 18:44 | Lawiane

The Poet and the Pendulum

I - White Lands Of Empathica

The end. The songwriter's dead. The blade fell upon him.
taking him to the white land of empathica of innocence?

The dreamer and the white
Poet without a rhyme.
A widow writer, torn apart by chains of Hell
One last perfect verse,
Yet still the same old song
Oh Christ, how I hate what I have become
Take me home

Get away, run away, fly away
Lead me astray, to dreamer's hideaway
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for this cold world
Forgive me, I have but two faces,
One for the world,
One for God, save me,
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for the cold world

My home was there at last, these meadows of heaven
The venture filled days more with every smilling face
Please no more words
Those from the seventh hell
No more please tell me once my heart goes by
Take me home

Get away, run away, fly away
Lead me astray, to dreamer's hideaway
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for this cold world
Forgive me, I have but two faces,
One for the world,
One for God, save me,
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for the cold world

II - Hope

Sparkle, a scenery
With childlike I fall
With beauty underneath
The end, I'm free
Tuck me in,
Beneath the blue
Beneath the great
Beneath the ray
One night reigns a dawn in time
See them, the light

On the shore he sat and hoped
Under the same belief
Blue sky shows you
Shows you more

III - The Pacific

I'm afraid, so afraid Of being raped again and again and again
I know I will die alone, but loved
You live long enough to hear the sounds of calls
Long enough to find yourself screaming
And if you want live long enough to see your friends betray you
Years strapped under the altar
I just wish the tide would catch me first
And give me death
As I've always hoped for

IV- Dark passion play

Second robber to the right of Christ
Cut in half - infanticide
The world will rejoice today
As the crows feast on the rotting poet

Everyone must bury their own
No pack to bury the heart of stone
Now he's home in Hell, serves him well
Slain by the bell, tolling for his farewell

The morning dawn upon this altar
The race of the dark passion play
Performed by his friends without shame
Screaming on his innocence they came

Get away, run away, fly away
Lead me astray, to dreamer's hideaway
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for this cold world
Forgive me, I have but two faces,
One for the world,
One for God, save me,
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for the cold world

Today, in the year of our Lord, 2005
Tuomas was called from the cares of the world,
He stopped calling at the end of each peaceful day
the music he wrote, at the long pain, about silence
He was found, walking, dead with a smile in his face
And one thousand people were raised to the test

Save me

V- Mother & Father

They steal my son, your own
Oh when did you become so cold?
The blade will keep on descending
All you need is to feel my love
Search for beauty, find your shore,
Try to save the love, bleed no more,
You have such oceans within
In the end I will always love you.

Překlad:

Básník A Kyvadlo

"BÍLE ZEMĚ EMPATIKY"

Konec. Skladatelova smrt. Padla na něj čepel.
Vzala jej do bílých zemí empatiky, nevinnosti

Snílek a víno
Básník bez rýmu
Ovdovělý spisovatel rozerván ve dví pekelnými řetězy
Poslední perfektní verš
Je pořád tou starou písní
O, Kriste, jak nenávidím to, čím jsem se stal
Vezmi mě domů

Unikni, uteč, odleť
Zaveď mne do snílkova úkrytu
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
Odpusť mi, ale mám dvě tváře
Jednu pro svět
Jednu pro Boha, Zachraň mě
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět

Můj domov byl tu a tam, tyto nebeské louky
Dobrodružstvím naplněné dny, pokaždé s usměvavou tváří
Prosím, žádná další slova
Myšlenky z bolavé hlavy
Řekni mi jednou, že mám srdce na správném místě
Vezmi mě domů

Unikni, uteč, odleť
Zaveď mne do snílkova úkrytu
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
Odpusť mi, ale mám dvě tváře
Jednu pro svět
Jednu pro Boha, zachraň mě
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět

"DOUFÁNÍ"

Třpytí se má scenérie
tyrkysovým vodopádem
krásou uvnitř
Navždy Svobodný
Zatáhni mě pod oblohu
Pod bolest, pod déšť
Polibek na dobrou noc pro dítě včas
Houpající se čepel, má ukolébavkaNa břehu jsme seděli a doufali
Pod tím samým bledým měsícem
Jehož vůdčí světlo si vás vybralo
Vybralo si vás všechny

"PACIFIK"

" Bojím se. Tak moc se bojím.
Být znásilněn znovu, a znovu, a znovu
Vím, že zemřu sám.
Ale milován.
Žiješ dost dlouho abys uslyšel zvuk pistolí,
dost dlouho aby ses našel křičíce každou noc,
dost dlouho abys viděl tvé přátele tě zrazovat.
Po dlouhá léta jsem byl připoután k tomu oltáři.
Nyní mám pouze 3 minuty a počítám.
Jen bych si přál, aby mě příliv chytil dřív
a dal mi smrt, po které jsem vždy toužil".

"TEMNÁ VÁŠNIVÁ HRA"

Druhý lupič napravo od Krista
Rozřezán ve dví - vrah novorozeňat
Svět se dnes bude radovat
Až vrány budou hodovat na hnijícím básníkovi

Každý musí pohřbít sám sebe
Žádná smečka, která pohřbí srdce z kamene
Teď je doma v pekle, slouží mu dobře
Zabitý zvonem, který pro něj zvoní na rozloučenou

Rozednělo se, na jeho oltáři
Zbytky temné vášnivé hry
Hrané jeho přáteli bez hanby
Plívajíc na jeho hrob jak přichází

Unikni, uteč, odleť
Zaveď mne do snílkova úkrytu
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
Odpusť mi, ale mám dvě tváře
Jednu pro svět
Jednu pro Boha, zachraň mě
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět

"Dnes, Léta Páně 2005,
Tuomas byl zavolán zájmy světa.
Přestal plakat na konci každého krásného dne.
Hudba, kterou napsal byla už moc dlouho bez ticha.
Byl nalezen nahý a mrtev,
S úsměvem na tváři, perem, a 1000 stránkami smazaného textu."

Zachraň mě

"MATKA & OTEC"

Buď klidný, můj synu
Ach, kdy jsi se stal tak chladným?
Čepel bude stále klesat
Vše co potřebuješ je pocítit mou lásku
Hledej krásu,najdi svou oporu
Pokus se je všechny zachránit, už nekrvácej
Máš v sobě takové oceány
Nakonec, Tě budu vždy milovat

Rozcestník- Diskografie, texty a překlady

15. května 2009 v 14:42 | Lawiane

Dark Passion Play

(2007)
zpěv: Anette Olzon
zpěv, baskytara: Marco Hietala
bicí: Jukka Nevalainen
klávesy: Tuomas Holopainen
kytara: Emppu Vuorinen

Once

(2004)
zpěv: Tarja Turunen
zpěv, baskytara: Marco Hietala
bicí: Jukka Nevalainen
klávesy: Tuomas Holopainen
kytara: Emppu Vuorinen

Century Child

(2002)
zpěv: Tarja Turunen
zpěv, baskytara: Marco Hietala
bicí: Jukka Nevalainen
klávesy: Tuomas Holopainen
kytara: Emppu Vuorinen


Over the Hills and Far Away

(2001)
minialbum
zpěv: Tarja Turunen
zpěv, baskytara: Marco Hietala
bicí: Jukka Nevalainen
klávesy: Tuomas Holopainen
kytara: Emppu Vuorinen
baskytara: Sami Vänskä